Wielkość czcionki: A + A - Reset
  • 22.jpg
  • 20160129_164323.jpg
  • 23.jpg
  • 21.jpg
  • w15.jpg
  • 26.jpg
  • w14.jpg
  • 28.jpg
  • w1.jpg
Start
Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
czwartek, 14 maja 2020 12:25
Równoważnia - grupy wsparciaFundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załączeniu:
 
ARiMR - 300 tyś. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.
wtorek, 05 maja 2020 09:59
 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.  

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. 

alt

 
Życzenia dla Strażaków.
poniedziałek, 04 maja 2020 13:10
 alt
 
Grafik wywozu odpadów Gminy Ruja.
środa, 29 kwietnia 2020 12:08
 

GRAFIK WYWOZU ODPADÓW Z GM. RUJA 2020 r.

Miejscowość

Dzień wywozu

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady biodegradowalne

WĄGRODNO

WTOREK

28.04.2020; 12.05.2020; 26.05.2020; 09.06.2020; 23.06.2020; 07.07.2020; 21.07.2020;

 04.08.2020; 18.08.2020; 01.09.2020; 15.09.2020; 29.09.2020; 13.10.2020; 27.10.2020; 10.11.2020; 24.11.2020; 08.12.2020; 21.12.2020 (poniedziałek);

05.05.2020; 19.05.2020; 02.06.2020; 16.06.2020; 30.06.2020; 14.07.2020; 28.07.2020'; 11.08.2020; 25.08.2020; 08.09.2020; 22.09.2020; 06.10.2020; 20.10.2020; 03.11.2020; 17.11.2020; 01.12.2020; 15.12.2020; 29.12.2020;

07.05.2020; 21.05.2020; 04.06.2020; 18.06.2020; 02.07.2020; 16.07.2020; 30.07.2020; 13.08.2020; 27.08.2020; 10.09.2020; 24.09.2020; 08.10.2020; 22.10.2020; 05.11.2020; 19.11.2020; 03.12.2020; 17.12.2020; 31.12.2020;

KOMORNIKI

BRENNIK

ROGOŹNIK

POLANKA

LASOWICE

ŚRODA

29.04.2020; 13.05.2020; 27.05.2020; 10.06.2020; 24.06.2020; 08.07.2020; 22.07.2020;

 05.08.2020; 19.08.2020; 02.09.2020; 16.09.2020; 30.09.2020; 14.10.2020; 28.10.2020; 12.11.2020 (czwartek); 25.11.2020; 09.12.2020; 22.12.2020 (wtorek);

RUJA

06.05.2020; 20.05.2020; 03.06.2020; 17.06.2020; 01.07.2020; 15.07.2020; 29.07.2020'; 12.08.2020; 26.08.2020; 09.09.2020; 23.09.2020; 07.10.2020; 21.10.2020; 04.11.2020; 18.11.2020; 02.12.2020; 16.12.2020; 30.12.2020;

08.05.2020; 22.05.2020; 05.06.2020; 19.06.2020; 03.07.2020; 17.07.2020; 31.07.2020; 14.08.2020; 28.08.2020; 11.09.2020; 25.09.2020; 09.10.2020; 23.10.2020; 06.11.2020; 20.11.2020; 04.12.2020; 18.12.2020;

TYNIEC LEGNICKI

JANOWICE

CZWARTEK

30.04.2020; 14.05.2020; 28.05.2020; 12.06.2020; (piątek) 25.06.2020; 09.07.2020; 23.07.2020;

06.08.2020; 20.08.2020; 03.09.2020; 17.09.2020; 01.10.2020; 15.10.2020; 29.10.2020; 13.11.2020 (piątek); 26.11.2020; 10.12.2020; 23.12.2020 (środa);

DZIERŻKOWICE

STRZAŁKOWICE

USZA

 
Wnioski do ARiMR.
środa, 29 kwietnia 2020 11:59
 ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

 
Od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.   

alt
alt
 
Można ubiegać się o odroczenie spłaty zadłużenia w ARiMR
wtorek, 21 kwietnia 2020 11:37
 alt
 
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców gminy.
piątek, 17 kwietnia 2020 11:25
 Szanowni Mieszkańcy,

W związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki, Gmina Ruja zakupiła maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki dla mieszkańców naszej Gminy są bezpłatne. Pierwsza partia maseczek jest dostępna od dzisiaj u Sołtysów miejscowości:

- Dzierżkowice,

- Tyniec Legnicki,

- Strzałkowice,

- Usza,

- Janowice,

- Lasowice.

Pozostałe Sołectwa będą zaopatrzone we wtorek, tj. 21.04.2020 r. We wtorek również będą do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy.

                                                                                                        Wójt Gminy Ruja

                                                                                                   /-/Paweł Gregorczuk

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 140

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj13529
mod_vvisit_counterWczoraj26510
mod_vvisit_counterW tym tygodniu40039
mod_vvisit_counterW tym miesiącu752024
mod_vvisit_counterOd początku21506122